Kullanıcı Henüz Hiçbir Şey Paylaşmadı.


Kullanıcı Henüz Hiçbir Albüm Paylaşmadı.

Duyurular

Yayınlar

   Sizden Bahsedenler

   İletişim

   Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
   arvasnarin@gmal.com, aarvas@karatekin.edu.tr

   Özgeçmiş

   ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

   ÖZGEÇMİŞ

   Adı Soyadı: Abdulselam ARVAS

   Doğum Tarihi: 25.05.1982

   Öğrenim Durumu:

   Derece

   Bölüm/Program

   Üniversite

   Yıl

   Lisans

   Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

   Çukurova Üniversitesi

   2002

   Y. Lisans

   Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halk Edebiyatı

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi

   2005

   Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

   Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı/Türk Halkbilimi

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi

   2009

   Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

   Arvas, Abdulselam (2005). Van Âşıklık Geleneği/İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

   Danışman: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov

   Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)ve Danışman(lar)ı :

   Arvas, Abdulselam. (2009). Dede Korkut Destanı ve Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği, Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

   Danışman: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

   Görevler:

   Görev Unvanı

   Görev Yeri

   Yıl

   Ar. Gör.

   Gaziosmanpaşa Üniversitesi

   2007-2008

   Okutman

   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

   2008-2009

   Dr. Öğ. Gör.

   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

   2009-2011

   Yrd. Doç. Dr

   Çankırı Karatekin Üniversitesi

   2011-2014

   Doç. Dr.

   Üniversiteler Arası Kurul

   24 Şubat 2014

   Doç. Dr.

   Çankırı Karatekin Üniversitesi

   Ekim 2014-

   Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

   …………………………………………………………………………………………………………………………………

   Projelerde Yaptığı Görevler :

   “Hakas Türklerinin Şamanizmi”, Projenin yazarı, yürütücüsü, sorumlusu, TÜBİTAK’ın 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Destekli (Eylül 2013-Eylül 2014).

   İdari Görevler :

   ÇKÜ, EF, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcılığı Mayıs 2011-Kasım 2012

   ÇKÜ, Türkiyat Enstitüsü Müdür Yardımcılığı Şubat 2012-Kasım 2012

   ÇKÜ, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı Ekim 2014-

   Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

   Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çankırı Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 2011-

   Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Üyesi 2012-

   Ödüller :

   Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

   Akademik Yıl

   Dönem

   Dersin Adı

   Haftalık Saati

   Öğrenci Sayısı

   Teorik

   Uygulama

   2011-2012

   Güz

   TDE-109 Türk Halk Edebiyatı-I

   2

   0

   120

   TDE-209 Türk Halk Edebiyatı-III

   2

   0

   110

   TDE-225 Türk Halk Bilimi-I

   2

   0

   110

   TDE-309 Türk Halk Edebiyatı-V

   2

   0

   90

   TDE-301 Çağdaş Türk Lehçeleri-I

   2

   0

   90

   İlkbahar

   TDE-110 Türk Halk Edebiyatı-II

   2

   0

   120

   TDE-209 Türk Halk Edebiyatı-IV

   2

   0

   110

   TDE-226 Türk Halk Bilimi-II

   2

   0

   110

   TDE-302 Çağdaş Türk Lehçeleri-II

   2

   0

   90

   TDE-309 Türk Halk Edebiyatı-VI

   2

   0

   90

   2012-2013

   Güz

   TDE-109 Türk Halk Edebiyatına Giriş-I

   2

   0

   137

   TDE-223 Türk Tasavvuf Edebiyatı-I

   2

   0

   99

   TDE-307 Âşık Edebiyatı

   2

   0

   96

   TDE-355 Türk Gelenek ve Görenekleri

   2

   0

   69

   TDE-409 Türk Mitolojisi

   2

   0

   79

   İlkbahar

   TDİ-102 TAR Türk Dili-II

   2

   0

   90

   TDE-310 Çağdaş Türk Lehçeleri-II

   2

   0

   89

   TDE-308 Türk Halk Edebiyatı Nesir Türleri

   2

   0

   89

   TDE-410 Türk Destanları

   2

   0

   79

   ESERLER

   SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   1. Arvas, Abdulselam. (2014). “Kurmanbek Destanı”nın Varyant ve Versiyonları Üzerine Bir Araştırma, Milli Folklor, S. 104, s. 20-32.

   A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

   A1. Arvas, Abdulselam. (2008). Kitab-ı Dedem Korkut Poetikasının Bazı Sorunları Üzerine (Boğaç Han Hikâyesi Örneği), Turkies Studies, Volume 3 (2), 43-62.

   A2. Arvas, Abdulselam. (2009). Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl, Turkish Studies/International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 4/3 Spring, s. 179-196.

   A3. Arvas, Abdulselam. (2011). “Akınlık” ve “Âşıklık” Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği), Turkish Studies/International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 6/3 Summer, s. 513-522.

   A4. Arvas, Abdulselam. (2011). Günümüz Kırgız Akınları Hakkında, Turkish Studies/International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 6/4 Fall, s. 27-37.

   A5. Arvas, Abdulselam. (2011). İş yeri İsimleri Üzerine Bir Araştırma: Van Örneği, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, S. 23, s. 1-8.

   A6. Arvas, Abdulselam. (2012). Bir Geleneğin Farklı Coğrafyalardan Yankısı: Zamane/Zamana, Gazi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, S. 11, s. 113-125.

   A7. Arvas, Abdulselam. (2012). XIX. YY. Osmanlı Sosyo-Ekonomisinin Âşık Edebiyatına Yansımaları Hakkında Bir Deneme, Atatürk Türkiyat Enstitüsü Dergisi, S. 48, s. 155-164.

   A8.Arvas, Abdulselam. (2013). Sovmestnıe Motivı Eposov “Bamsı Beyrek” i “Alıp Manaşa” (Bamsı Beyrek Boyu ve Alıp-Manaş Destanı’nın Ortak Motifleri), The Journal of Academic Sosial Science Studies, Volume 6/2 February, s. 63-71.

   A9. Arvas, Abdulselam.(2013). “Motif”in Folklorik Eserlerdeki Kullanımı, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 10(3), s.214-223.

   A10. Arvas, Abdulselam.(2013). Sonkölde Bir “Curt”: Meder İsmailov’un Ailesi ve Yaşam Tarzları, Türkiyat Mecmuası, C.23, s.1-18.

   A11. Arvas, Abdulselam.(2014). Hakas “Şamanizm”i (Dünya Görüşü) Üzerine Yapılan Araştırmalar-II, Gazi Türkiyat Enstitüsü Dergisi, S. 13, s. 33-51.

   A12. Arvas, Abdulselam.(2015). Gezgin Bir “Alevî Dedesi”: Âşık Davut Sularî, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 74, s. 199-209.

   B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

   B1. Arvas, Abdulselam. (2007). Tokat Çaylı Kasabasında Hubyar Sultanla İlgili Anlatılan Bir Efsane, II. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni. Ekim 2007, Ankara.

   B2. Arvas, Abdulselam. (2008). “Tekerlemeli Bir Çocuk Oyununun Varyantları ve Kökeni Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul’un Parkı”, Türk Halkları Edebiyatı: Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, 13-15 Kasım 2008 Bakü, Azerbaycan, s. 784-789.

   B3. Arvas, Abdulselam. (2010). Bir Aktarmanın Düşündürdükleri, II. Uluslararası Kırgızistan’da Tercümanlık Mesleği ve Geleceği Konferansı Bildirileri, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, s. 76-79, Bişkek.

   B4. Arvas, Abdulselam. (2011). Rusçanın Kırgızcaya Etkisi (Konuşma Dili Bazında Bazı Tespitler), VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi: Türk Dünyasında Muhtemel İş Birliği Alanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 947-950.

   B5. Arvas, Abdulselam. (2011). “Kitab-ı Dedem Korkut” İle Kıpçak Sahası Türk Destanlarındaki Bazı Motiflerin Mukayesesi, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türksoy Yayınları, s. 131-146, Ankara.

   B6. Arvas, Abdulselam. (2011). Halk Hikâyeciliğinin Dönüşümüne Van’dan Bir Örnek: Âşık Celâlî ve Öykülü Türküleri, Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyum Bildirileri, Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları, s. 273-288, Ankara.

   B7.Arvas, Abdulselam.(2013). Aşkı Anlatan Manzumeler: “Kırgız Süyü Irları” ve “Neşet Ertaş Türküleri”, Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (Kırşehir, 13-14 Mayıs 2013) Bildiriler, Cilt I, Haz. Salahaddin Bekki, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, 145-163, Kırşehir, 2013.

   B8.Arvas, Abdulselam.(2013). “Ob Elementah Mifologii Altaya, Otrajennıh B Romane Turetskiy Epos”, Uralskie i Altayskie Yazıki i Narodı: Sopostavitelno-Tipologiçeskiy Vzglyad: Materialı Mejdunarodnoy Nauçnoy Konferentsii, Abakan 25-28 Sentyabrya 2013 Goda, s.27-35.

   B9. Arvas Abdulselam. (2014). “Şira Reyonundan (Hakasya) Bir Şaman: Ludmila Vasilievna Kobejikova”, VII. Uluslararası Türk Halkları Konferansı, Alabuga: Kazan Federal Ünv. Alabuga Enstitüsü Yayınları, Alabuga, 7-9 Şubat, s. 120-122 (Tataristan).

   B10. Arvas Abdulselam. (2014). “Hakas Şamanizmi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar: Kaynaklar Tarihi-I”, Ahnaf Harisov i Aktualnıe Problemı Başkirskoy Filologii, Ufa: İİYAL UNTS, Ufa, 26-28 Haziran, s. 185-187.

   B11. Arvas Abdulselam. (2014). “Ham/Kam ve Hakasların Geleneksel Bahar Bayramı”, Yedinaya Tuva v Yedinoy Rossii: İstoriya, Sovremennost, Perspektivı, Abakan: Hakasskoe Knijnoe İzdatelstvo, Kızıl, 3-4 Temmuz, s. 140-142 (Tuva).

   F4. Arvas Abdulselam. (2014). “XIX. Asır Âşıklarında Osmanlı Sosyal Hayatına ve Ekonomisine Dair Bazı Tespitler”, CIEPO-19: Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları (Ed. İlhan Şahin vd.), C. II, İstanbul, s. 729-738.

   C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

   C1. Arvas, Abdulselam. (2012). “Kitab-ı Dedem Korkut” ve “Kıpçak Sahası Epik Destan Geleneği”, Hâkim Yayınları: Ankara, ss. 395.

   C2. Arvas, Abdulselam. (2012). Geçmişten Günümüze Van Âşıklık Geleneği, Hâkim Yayınları: Ankara, ss. 180.

   C3. Arvas, Abdulselam. (2013). Kurmanbek Destanı (Sarıkunan Varyantı ve Diğer Metinler), Hâkim Yayınları: Ankara, ss. 349.

   C4. Arvas, Abdulselam (Editör). (2013). Folkloristik: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı (Metin Eren, Mehmet Karaaslan, Münir Cerrahoğlu ile birlikte), Hâkim Yayınları: Ankara, ss. 319.

   C5. Arvas, Abdulselam. (2013). Van’da “Halk Hikâyeciliği Geleneği”nden “Öykülü Türkü”ye, Folkloristik: Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı (Ed. A. Arvas, M. Eren, M. Karaaslan, M. Cerrahoğlu), Hâkim Yayınları: Ankara, s. 189-201.

   C6. Arvas, Abdulselam. (2013). “Kırgız Sancıra Geleneğinde Nuh Peygamber”, Nuh Kitabı (Ed. Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yayınları: İstanbul, s. 189-203.

   C7.Arvas, Abdulselam.(2014).“Türk İslâm Coğrafyasında Dil, Edebiyat ve Kültür”, Türk İslam Düşüncesi Tarihi (Ed. Ömer Bozkurt), Divan Kitap Yayınları: Ankara, s. 63-79.

   C8.Arvas, Abdulselam.(2014).“Van’da Âşıklık Geleneği ve Vanlı Saz Şairleri”, Van Kültür ve Turizm Envanteri-III/Halk Kültürü-I (Ed. Yılmaz Önay, Davut Tatlı), Van Valiliği Yayınları: Van, s. 227-240.

   C9. Arvas, Abdulselam (Editör). (2015). Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı (Metin Eren, Mehmet Karaaslan ile birlikte), Hâkim Yayınları: Ankara, ss. 895.

   C10. Arvas, Abdulselam. (2015). “Eşimkul Menen Zuura”da Toplum: Tematik Bir Analiz”, Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı (Ed. A. Arvas, M. Eren, M. Karaaslan), Hâkim Yayınları: Ankara, s. 381-391.

   C11. Arvas, Abdulselam. (2015). Kırgız Folklor Tarihi / “Manas Destanı” Üzerine Bir İnceleme (Kırgız Türkçesinden Aktarma), Hâkim Yayınları: Ankara, ss. 93.

   D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   D1. Arvas, Abdulselam. (2009). “Âşıklar” ve Türk Doğaçlama Sanatının Tarihî-Tipolojik Menşei, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi, S. 22, s. 41-53.

   D2. Arvas, Abdulselam. (2011). Suusamırlı Bir Akın: Mamilbek İsrailov, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi, S. 2, s.175-182.

   D3. Arvas, Abdulselam. (2011). Şairnameler Üzerine, Mukaddime (Mardin Artuklu Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi), S. 4, s. 43-60.

   D4. Arvas, Abdulselam. (2011). Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl: 3, S. 1/2, s. 219-233.

   D5. Arvas, Abdulselam. (2011). Van Türkülerinin Yapıları ve Konuları Üzerine Bir İnceleme, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi, S. 20, s. 255-266.

   D6. Arvas, Abdulselam. (2011). Çankırılı Murat Uzun’un Arıcılık Bilgisi, Çankırı Araştırmaları Dergisi, S. 7, s.133-137.

   D7. Arvas, Abdulselam. (2011). Çankırı’da Bir Maden: Tuz Mağarası, Çankırı Araştırmaları Dergisi, S. 8, s. 87-92.

   D8. Arvas, Abdulselam. (2012). Türk Destanlarına Yansıyan “Göç Olgusu”na Genel Bir Bakış, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2012/1 Haziran, s. 215-226.

   D9. Arvas, Abdulselam. (2012). Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi, S. 3, s. 111-118.

   D10. Arvas, Abdulselam. (2013). Türkçe “Ad Tamlamaları”nda Sıfatların Kullanımı Üzerine Bazı Notlar, KAREFAD, S. 1, s. 171-184.

   D11. Arvas, Abdulselam. (2013). Geçmişten Bugüne Geleneksel Bir Lezzet: İskilip Dolması, The Journal of Academic Sosial Science Studies, S. 6/1, s. 229-239.

   D12. Arvas, Abdulselam. (2014). Valentina Nikolaevna Tugucekova ve Hakas Şamanizmi Üzerine Araştırmalar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Dergisi, 5 (1): 133-148.

   D13. Arvas, Abdulselam. (2014). “Hakas Şamanizmi/Dünya Görüşü” Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar, Sibirya Araştırmaları Dergisi, 2 (4): 1-12.

   D14. Arvas, Abdulselam. (2014). “Kitab-ı Dedem Korkut ve Kurmanbek Destanı: Stilistik Bir Mukayese”, KAREFAD, S. 3, s. 1-14.

   D15. Arvas, Abdulselam. (2014). “Çankırı Yâren Kültüründe Tekerleme Satma Geleneği”, Çankırı Araştırmaları Dergisi, S. 10, s. 145-149.

   E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   E1.……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   F. Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan ve Özet Olarak Yayımlanan Bildiriler:

   F1. Arvas, Abdulselam. (2009).Kıpçak ve Oğuz Türklerinin Destanlarına Mukayeseli Bir Bakış: Kurmanbek ve Dede Korkut Örneği, Ciepo Uluslararası Ara Sempozyumu: Osmanlı Kültürünün Orta Asya`daki Kökleri. Ağustos 2009, Bişkek, Kırgızistan.

   F2. Arvas, Abdulselam. (2010). Kahramanları Kadın Olan Bazı Kıpçak Destanları Üzerine, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan, İzmir, Türkiye.

   F3. Arvas, Abdulselam. (2010). “Eşimkul Menen Zuura” Destanındaki Toplumsal Yapı, III. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, 21-24 Eylül, Bişkek, Kırgızistan.

   F4. Arvas Abdulselam. (2010). “19. Asırdaki Âşıkların Şiirlerinden Hareketle Osmanlı Ekonomisine Dair Bazı Tespitler”, CIEPO-19 Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, Van, 26-30 Temmuz, Türkiye.

   F5. Arvas, Abdulselam. (2011).Türk Destanlarında “Göç”, Internatıonal Symposium On Altay Communities Migratıons And Emergence Of Nations, İstanbul, July 18-19, Türkiye.

   F6. Arvas, Abdulselam. (2011). Türk Dünyası Destanlarının Motif İndeksine Doğru, Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti/Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı: Türk Halk Bilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler, 16-17 Eylül, İstanbul, Türkiye.

   F7. Arvas, Abdulselam. (2011). Kırgız Şecereleri Üzerine, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım, İzmir, Türkiye.

   F8. Arvas, Abdulselam. (2012). “Manas Destanı”nda Eski Türk Kültlerinden İslam İnancına, II. Uluslararası Orta Asya’da İslam Medeniyeti Sempozyumu, 12-15 Ekim, Bişkek, Kırgızistan.

   F9. Arvas, Abdulselam. (2012). Yaren Kültüründe “Tekerleme Satma”, Yaran Çalıştayı (Yaran Kültürü/Sohbet Meclislerinin Günümüzdeki Meseleleri, 23-25 Kasım, Çankırı, Türkiye.

   F10. Arvas Abdulselam. (2014). “Müzeler ve Şamanizm: Hakas Türklerinin Hurtuyah-Tas Açık Hava Müzesi Örneği”, VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Konya, 15-17 Mayıs, Türkiye.

   F11. Arvas Abdulselam. (2014). “Nekotorıe Şamanskie Terminı v Turskih Yazıkah”, Problemı Yazıkoznaniya i Mejkulturnoy Kommunikatsii: Vzglyad Molodıh İssledovateley”, Abakan, 22-23 Mayıs, Hakasya.

   F12. Arvas Abdulselam. (2014). “Türk Halklarının Geleneksel Anlatıcıları ve Kam”, XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 11-13 Kasım, Türkiye.

   F13. Arvas Abdulselam, Cerrahoğlu Münir. (2015). “Somut Olmayan Kültürün Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Oyunun Önemi/ Bir Örneklem Olarak Çankırı’da Çocukların ve Yetişkinlerin Oynadığı Ortak Geleneksel Oyunlar”, I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir, 14-17 Mayıs, Türkiye.

   G. Diğer yayınlar :

   G1. Arvas, Abdulselam. (2010). “Folklor Üzerine Yazılar”a Dair (Kitap Tanıtımı), Milli Folklor, S. 85, s. 212-215.

   G2. Arvas, Abdulselam. (2010). Bahtiyar Vahapzade’nin Yaşam Öyküsü, Bahtiyar Vahapzadeyi Anma Gecesi (Panel), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 24 Kasım, Bişkek/Kırgızistan.

   G3. Arvas, Abdulselam. (2012). Soy Kökümüzün Esas Faktörü Ana Dilimizdir (Azerbaycan Türkçesinden Aktarma), The Journal of Academic Sosial Science Studies, 2012/Aralık, s. 121-124.

   G4. Arvas, Abdulselam. (2013). “Hayâlî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü/Başlangıçtan 20. Yüzyıla, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay., www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com.

   G5. Arvas, Abdulselam. (2013). “Kayıkçı Kul Mustafa”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü/Başlangıçtan 20. Yüzyıla, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay., www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com.

   G6. Arvas, Abdulselam. (2014). Şamanizm (Rusçadan Çeviri), Teke Dergisi, 3 (3): 49-71.

   G7. Arvas, Abdulselam. (2015). “Altay Atasözü ve Deyimleri: Türlerin Poetikası ve Pragmatiği” (Kitap Tanıtımı), Türkiyat Mecmuası, C.25, s.351-355.

   ATIFLAR (YAYINLARIMA ATIF YAPAN ARAŞTIRMALAR):

   Abdülkadir Emeksiz (2013), “Dedem Korkut’un Saklı Kalmış Bir Hikâyesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 206, s. 379-396.

   Cihad Cihan (2015), “XIX. ve XX. Yüzyılda Bazı Seyyahların Kırgızların Dinî Hayatlarına Dair Gözlem ve Değerlendirmeleri”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8/2, s. 219-238.

   Kamile Çetin- Ahmet Akgül (2014), “Âşık Ömer’in Şairname’si ve Şuara Tezkirelerinin İçerdikleri Biyografik Bilgiler Yönünden Mukayesesi”,Kırım Tatarlarının Dünü—Bugünü—Yarını Uluslararası III. Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, Simferopol, s. 117-125.

   Mustafa Duman (2013), “Türkiye’de 2000-2012 Yılları Arasında Halk Bilimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Milli Folklor Dergisi, S. 99, s. 159-174.

   Sami Kılıç (2012), “Çocuk Sahibi Olmak İçin Dinsel-Sihirsel Bir Uygulama: Irk Atma Ocağı (Takmak Köyü-Elif İskeçe Örneği)” Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 63, s. 297-310.

   Salahaddin Bekki (2012), “Türkiye’de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Köroğlu’nun Bir Şiirinin Tahlili”, Milli Folklor Dergisi, S. 95, s. 202-214.

   Vahit Göktaş (2013), “Kırgızistan’da Din Eğitimine Katkı Olarak Din Eğitimi Sempozyumları ve Değerlendirilmesi”, Toplum Bilimleri Dergisi, S. 7/14, s. 397-410.

   Yaşar Kalafat (2015), “Halk İnanmaları-Tasavvuf-Mitoloji Kavşağında (Buta-Aşk, Taş Kesilme-Âlem Değişme)”, Erman Artun Halkbilim Çalıştayı, Adana, s. 1-12.